Regulamin imprezy 
"II Katarzynki 4x4 Świecie"
§ 1. Informacje ogólne


1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w imprezie zlotowo-turystycznej
"II Katarzynki 4x4 Świecie"
 
zwanej w dalszej części regulaminu "Imprezą".
2. Organizator: PPHU "Auto-Kram" Piotr Wójcik, 86-100 Świecie ul. Sybiraków 15a 
3. Termin: 25.11.2018 od godz. 7.40 do godz. 21.00
4.
Impreza o charakterze zlotowo-turystycznym adresowana dla całych rodzin posiadaczy samochodów terenowych, zwanych w dalszej części regulaminu "pojazdami", z podziałem na trzy klasy: "Light", "Medium" i "Strong" 
5. Wszelkie informacje o Imprezie publikowane na stronie www.pasjonaci4x4.pl
6. Organizatorzy używają kanału 25 CB radia. Uczestnicy kanału 25 mogą używać tylko w przypadku kontaktowania się z organizatorem.
7. Organizatorzy:
-- Komandor: Piotr Wójcik
-- V-ce Komandor: Katarzyna Wójcik
-- Kucharz: Dawid Szaraficki
-- Sędzia główny: Sylwester Wójcik
-- Pozostałe służby: Wiesława Szaraficka, Mateusz Wójcik, , Danuta Wurm , Melisa Szulerecka , Karolina Kaczmarek
8.Wpisowe wynosi 250 zł bez względu na ilość osób w pojeździe, jednakże nie więcej niż w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Potwierdzeniem uczestnictwa jest wpłata zaliczki w wysokości 50zł. Reszta na miejscu w dniu imprezy.
9. Informacje organizacyjne:

Baza Startu i zakończenia:

"Camping-Zamek"

Ul. Zamkowa 10 , 86-100 Świecie

Ramowy program imprezy:

godz. 7.40 otwarcie bazy zlotu
- godz. 8.00 stawienie się załóg o numerach startowych 1-10 
- godz. 8.15 stawienie się załóg o numerach startowych 11-20 
- godz. 8.30 stawienie się załóg o numerach startowych 21-30  
- godz. 8.45 stawienie się załóg o numerach startowych 31-40 
godz. 15:00 rozpoczęcie zdawania Kart Drogowych, posiłek 
godz. 18:30 ogłoszenie wyników "II Katarzynki 4x4 Świecie", wręczenie pucharów i nagród  
Możliwość wcześniejszego ogłoszenia wyników po ukończeniu prac komisji sędziowskiej.
- godz. 21.00 zakończenie imprezy

 


 

 § 2. Warunki uczestnictwa.

1. Opłacenie wpisowego na konto organizatora lub po wcześniejszym uzgodnieniu opłacenie na miejscu w dniu imprezy.
2. Pojazd biorący udział w imprezie musi spełniać następujące warunki:
- dopuszczalna masa całkowita do 3,5T
- zarejestrowany i dopuszczony do ruchu drogowego
- ważne badanie techniczne
- posiadać aktualne i opłacone ubezpieczenie OC i NNW
- wyposażony w gaśnicę, apteczkę, lina lub taśma holownicza, haki z przodu i tyłu służące do wyciągania o wystarczającej wytrzymałości. Pojazd z wyciągarką dodatkowo musi być wyposażony w taśmę ochronną na drzewo
- nadwozie zamknięte lub pałąk bezpieczeństwa
- maksymalny zewnętrzna średnica koła w klasie "Light" dla opon z bieżnikiem szosowym letnim, zimowym i bieżnikiem typu AT to 32 cale (średnica 81,28 cm), natomiast z bieżnikiem "agresywniejszym" to 29 cale (średnica 73,66 cm), niedozwolone opony typu "rolnik".
- maksymalna zewnętrzna średnica koła w klasie "Medium" dla opon z bieżnikiem szosowym letnim, zimowym, bieżnikiem typu AT oraz MT to 34 cale (średnica 86,36 cm), natomiast z bieżnikiem typu extreme (np. simex/swap) 32 cale (średnica 81,28) . Niedozwolone opony typu "rolnik".

- maksymalna zewnętrzna średnica koła w klasie "Strong" to 36 cale (średnica 91,44 cm). Niedozwolone opony typu "rolnik". 

- W klasie "Strong" dopuszczalne są tylko wyciągarki elektryczne. Wyciągarki mechaniczne i hydrauliczne będą plombowane. W klasie "Light" oraz "Medium" dopuszczalne są tylko wyciągarki ręczne. Wyciągarki elektryczne, mechaniczne i hydrauliczne będą plombowane.
- musi być oznaczony naklejką z numerem porządkowym umieszczonym po prawej stronie pojazdu oraz wszystkimi dostarczonymi przez organizatora naklejkami sponsorów ( w dowolnych miejscach pojazdu ).
3. Uczestnik biorący udział w imprezie musi spełniać następujące warunki:
- kierowca pojazdu musi posiadać ważne prawo jazdy o odpowiedniej kategorii
- załoga i pasażerowie pojazdu
 muszą posiadać ubezpieczenie zdrowotne od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków
4. Organizator nie dokonuje sprawdzenia powyższych warunków, a kierowca zgłaszając swój udział i podpisując oświadczenie deklaruje, że spełnia wszystkie powyższe warunki uczestnictwa. Wzór oświadczenia określa załącznik nr 1.
5. Uczestnik odpowiada za stan techniczny swojego samochodu, za jego przygotowanie do imprezy oraz za jego ewentualne naprawy podczas Imprezy

 § 3. Informacje o przejeździe i uczestnikach


1. Przejazd będzie się odbywał według roadbook i wzdłuż wyznaczających trasę taśm koloru biało-czerwonego
2. Miejsca wyłączone z imprezy są oznaczone taśmą koloru biało-czerwonego. Pod groźbą wykluczenia z Imprezy, kategorycznie zabrania się zrywania, omijania taśm zabezpieczających
3. Poza miejscami wyznaczonymi, kategorycznie zabrania się poruszania po uprawach leśnych i rolnych (obsiane i obsadzone pola, łąki, zaorane pola itp).
4. Po prawej stronie pojazdu zostanie przyplombowana Karta Drogowa (KD)
5. Załoga pojazdu zobowiązana jest do czytelnego wypełnienia Karty Drogowej oraz do dokładnego i wyraźnego przybijania pieczątek.
6. Przejazd polegać będzie na próbie pokonania wyznaczonej trasy (około 30 km) i zaliczenia rozmieszczonych wzdłuż trasy Prób Przejazdu (PP), Odcinków Specjalnych (OS) i Punktów Kontroli Przejazdów (PKP).
7. Trasa przejazdu (z wyłączeniem "PP") jest do przejechania przez każdy fabryczny samochód terenowy z napędami 4x4.
8. Miejsca trudne do przejechania lub miejsca, które w wyniku warunków atmosferycznych (np.opadów deszczu, śniegu, podniesienia się poziomu wód gruntowych itp. ) mogą stać się nieprzejezdne posiadają objazdy.
9. Uczestnicy zobowiązani są do poruszania się ściśle po trasie imprezy. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek poruszanie się poza trasą, z wyjątkiem publicznych dróg asfaltowych.
10. W przypadku decyzji o rezygnacji z udziału w imprezie podczas jej trwania kierowca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Komandora lub V-ce Komandora Imprezy
11. W przypadku awarii pojazdu oraz potrzeby zjechania z trasy w celu jej usunięcia kierowca jest zobowiązany do bezzwłocznego powiadomienia o tym fakcie Komandora lub V-ce Komandora Imprezy.
12. Na trasie przejazdu imprezy trzeba się liczyć z napotkaniem innych uczestników ruchu drogowego, w tym pieszych. Wówczas należy zachować szczególną ostrożność i zasadę ograniczonego zaufania.
13. Poza wyznaczonymi miejscami typu: PP (Próba Przejazdu) OS (Odcinek Specjalny) uczestnicy imprezy zobowiązani są do przestrzegania przepisów Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym
14. Na przejechanie trasy jest wyznaczony określony czas 7 godzin dla każdej załogi. W Karcie Drogowej będzie wpisywany czas wyjazdu i przyjazdu do mety. W tym czasie pojazd załogi musi przekroczyć linię mety (bez względu na sposób i stan techniczny pojazdu) i zdać Kartę Drogową. Przekroczenie czasu 7 godzin oznacza dyskwalifikację.
15. Start i wyjazd samochodów w teren odbywa się w kolejności otrzymanych numerów porządkowych, które są zgodne z numerami na liście uczestników na stronie www.pasjonaci4x4.pl. Nie dotyczy to załóg, które nie stawią się na godzinę określoną w §1 pkt.9. Na listę uczestnicy będą wpisywani zgodnie z kolejnością wpływu na konto wpisowego lub zaliczki. Po uzgodnieniu z Komandorem imprezy możliwa jest inna kolejność startu załóg, które chcą jechać razem. Wówczas załoga przepuszcza kolejne załogi i startuje po załodze, z którą chce jechać razem.
16. Z terenu bazy wyjazd w dowolnej kolejności , po otrzymaniu materiałów. Oficjalne miejsce startu to : "OS " gdzie będzie wpisywany czas wyjazdu.
17. Zasady obowiązujące na Próbie Przejazdu (PP):
- decyzje, co do wjazdu w PP oraz co do techniki pokonania załoga podejmuje samodzielnie, po uprzednim obejrzeniu próby
- załoga wjeżdżając w PP musi być przekonana o tym, że jest w stanie samodzielnie go pokonać, lub w przeciwnym przypadku zapewnić sobie pomoc innego uczestnika
- pomoc organizatora w pokonaniu PP oznacza nieuznanie lub anulowanie już zdobytej pieczątki w PP
- w PP umieszczone są pieczątki z cyframi arabskimi, z obwódką w kształcie koła w klasie "Strong" i obwódką w kształcie kwadratu w klasie "Medium" oraz litery alfabetu duże oraz małe z obwódka w kształcie kwadratu w klasie "Light".
- miejsce umieszczenia pieczątek w PP będzie oznaczone taśmą koloru czewronego w klasie "Strong", niebieskiego w "Medium" oraz żółtą w klasie "Light"
- pod groźbą wykluczenia z Imprezy, kategorycznie zabrania się zrywania, omijania taśm zabezpieczających miejsce PP, a tym samym poruszania się po terenie wyłączonym z Imprezy
- pod groźbą wykluczenia z Imprezy, kategorycznie zabrania się poruszania po znajdujących się w pobliżu PP uprawach leśnych i rolnych ( obsiane i obsadzone pola, łąki, zaorane pola itp.)
- zerwanie taśmy , wyjazd poza taśmy w PP, wjazd w uprawy leśne lub rolne bezwzględnie skutkuje niezaliczeniem wszystkich pieczątek z danego PP
- po zdobyciu PP należy w Karcie Drogowej przystawić pieczątkę w odpowiednim miejscu, co oznacza jej zdobycie. Pieczątki w zależności od stopnia trudności próby mają 1, 2 lub 3 pkt. Przystawienie pieczątki w innym miejscu oznacza zdobycie 50% pkt.
- Informacja o kategori i  punktacji poszczególnych pieczątek będzie na KD

- Mogą być PP Sędziowane. Za samodzielne zdobycie próby będzie 100% punktów , a przy pomocy innego uczestnika 50% punktów.

- Mogą być PP Sędziowane, gdzie będzie wpisywany czas wjazdu i wyjazdu.
18. Zasady obowiązujące na Odcinku Specjalnym (OS)

- decyzje, co do wjazdu w OS oraz co do techniki pokonania załoga podejmuje samodzielnie
- załogi startuje, mierzy i zapisuje czas sędzia odcinka
- czas jest mierzony z dokładnością do 0,01 sekundy
- obowiązuje jazda wzdłuż taśm wyznaczających trasę oraz/lub pomiędzy bramkami utworzonymi z chorągiewek
- przejazd odbywa się w ten sposób, że chorągiewka czerwona z lewej, biała z prawej strony pojazdu
- start wg. kolejności numerów startowych
- strącenie chorągiewki, gdy część tekstylna dotknie podłoża , złamanie tyczki  lub zerwanie taśmy = doliczenie do uzyskanego czasu 5 sekund
- pomylenie trasy skutkuje niezaliczeniem Odcinka Specjalnego , bez możliwości ponownego przejadu.
- dopuszczona jest pomoc siły mięśni ludzkich
-
 meta zatrzymana, linia mety musi się znajdować pomiędzy osiami pojazdu
- przejechanie OS oznacza zdobycie 1pkt.
- czas będzie brany pod uwagę w przypadku ustalania końcowej klasyfikacji zawodników z taką samą ilością zdobytych punktów

19. Zasady związane z Punktami Kontroli Przejazdu (PKP)
- trasę Imprezy należy przejechać kierując się roadbookiem i taśmami ostrzegawczymi, zaliczając po kolei umieszczone przy drodze Punkty Kontroli Przejazdu (PKP)
- pieczątki w PKP umieszczane są losowo, po prawej stronie drogi, a ich miejsce umieszczenia jest oznaczone taśmą koloru czerwono-białego
- miejsca PKP nie są oznaczone w roadbooku
- pieczątkę należy przystawić w kolejności w Karcie Drogowej, w rubryce PKP, co oznacza zdobycie 1pkt.
20.Kolejność zajętych miejsc w klasyfikacji generalnej Imprezy ustala się na podstawie sumy ilości zdobytych punktów z prób PP, PKP i OS. Punkty liczy komisja sędziowska pod przewodnictwem VC-Komandora. Przy równej ilości zdobytych punktów, wyżej będzie klasyfikowana załoga, która zdobyła więcej punktów z PP. Jeżeli nadal nie da się ustalić kolejności, wyżej będzie klasyfikowana załoga, która zaliczyła więcej punktów PKP. Jeżeli nadal nie da się ustalić kolejności, wyżej będzie klasyfikowana załoga, która zdobyła więcej punktów z PP Sędziowanych. Jeżeli nadal nie da się ustalić kolejności , wyżej będzie klasyfikowana załoga z krótszym czasem PP Sędziowane a następnie przejazdu OS ZAMEK.
21.W przypadku stwierdzenia naruszenia plomby w pojeździe uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.
22.W przypadku stwierdzenia naruszenia plomby w PP i PKP zdobyte punkty będą anulowane wszystkim uczestnikom i nie będą brane pod uwagę w podliczaniu punktów.
23. W przypadku nieumyślnego zerwanie pieczątki w PP, PKP należy bezzwłocznie powiadomić Komandora Imprezy lub innego organizatora.
24. Załogę stanowi kierowca oraz pilot. Po indywidualnym uzgodnieniu z Komandorem Imprezy możliwe jest dopuszczenie do startu samego kierowcy bez pilota. Oprócz kierowcy i pilota w samochodzie może przebywać dowolna liczba osób towarzyszących - zgodna ze wpisem w dowodzie rejestracyjnym.
25. Za dzieci małoletnie i osoby nieletnie uczestniczące w imprezie odpowiedzialni są ich opiekunowie prawni i kierowca załogi. Kierowca odpowiada za regulaminowe zachowanie załogi i za jej bezpieczeństwo.

 § 4. Warunki bezpieczeństwa


1. Podczas Imprezy kategorycznie zabrania się:
- spożywania przez kierowcę i pilota napojów alkoholowych oraz używania innych środków odurzających na części Off-Roadowej Imprezy. Organizator zastrzega sobie prawo kontroli trzeźwości kierowców, a w przypadku stwierdzenia nietrzeźwości, załoga zostanie wykluczona z Imprezy
- rozpalania ognisk i używania otwartego ognia, palenia papierosów, fajek i cygar podczas przejazdu przez leśne odcinki trasy
- rozwijania prędkości powyżej 40 km/h na terenach zabudowanych i zabudowanych zurbanizowanych terenach wiejskich
- zrywania taśm oraz przejeżdżania pod taśmami - poza przypadkami uzgodnionymi z organizatorem
- podchodzenia poza kolejnością do PP (Prób Przejazdu)
- wycinania drzew, jazdy po uprawach rolnych i leśnych
- zaśmiecania terenu
- zaczepiania lin bezpośrednio do drzewa. Drzewo musi być owinięte taśmą zabezpieczającą, a do taśmy podpięta lina wyciągarki. Taśma zabezpieczająca musi być zaczepiona jak najniżej przy podłożu 
2. Załoga oraz osoby towarzyszące zobowiązują się do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom organizatorów oraz sędziów.
3. Przejeżdżając trudne odcinki trasy uczestnicy powinni zachować maksimum troski o własne i innych bezpieczeństwo. Jeśli uczestnik nie potrafi o własnych siłach pokonać trudnego odcinka, powinien zgłosić się o pomoc do innego uczestnika imprezy lub w przypadkach szczególnych do organizatora.
4. W razie ugrzęźnięcia pojazdu i wyciągania go:
- podczas wyciągania samochodów na linie przez inny samochód, uczestnicy nie powinni znajdować się w bezpośredniej bliskości naprężonych lin (odstęp minimum na odległość półtora długości liny), ani w bezpośredniej bliskości poruszających się pojazdów 
- podczas wyciągania samochodu wyciągarką zaczepioną o drzewo, pozostali uczestnicy powinni pozostawać z boku drzewa, do którego przyczepiona jest lina wyciągarki, w odległości minimum półtora długości rozciągniętej liny.
- nie wolno zaczepiać lin do haków pojazdu przymocowanych w niepewny sposób
- nie wolno zaczepiać lin do drzew o słabej konstrukcji, zbyt cienkich, zbyt słabo umocowanych w podłożu, czy pozbawionych igliwia lub liści
- szekle należy zakręcać zawsze do końca
- używać szekli, taśm i lin o odpowiedniej wytrzymałości
- kierowca pojazdu wyciąganego powinien zapewnić sobie odpowiedni kontakt z wyciągającym przez uchylone okno samochodu lub radio
- do podawania stalowych lin używać rękawic ochronnych
- nie wolno podawać liny wyciągarki bez uzgodnienia i kontaktu wzrokowego z obsługującym wyciągarkę
- rozpoczęcie wyciągania samochodu powinno się odbyć po odpowiedniej komendzie do odsunięcia się od liny wyciągarki i pojazdów.
5. Bez uzgodnienia z kierowcą lub pilotem nie wolno pojazdu:
pchać, odpychać od drzewa lub stromizny
6. Wszelkie rany, skaleczenia lub wypadki proszę niezwłocznie zgłaszać organizatorowi.
7. Za nieprzestrzeganie Regulaminu Imprezy, za niekoleżeńskie zachowanie, uczestnik może zostać wykluczony z Imprezy.

 § 5. Wyłączenie odpowiedzialności


1. Ze względu na konieczność planowej i terminowej organizacji programu, organizator nie będzie czekał na spóźnionego uczestnika. Spóźnialscy nie będą mieć prawa do zwrotu wniesionych wpłat.
2. Organizator wyłącza odpowiedzialność w stosunku do Uczestników rezygnujących z imprezy w czasie jej trwania. W takim wypadku organizator nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych kosztów.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie bagażu, samochodu i jego wyposażenia bez względu na okoliczności zdarzenia.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody i wypadki spowodowane przez uczestników Imprezy w stosunku do osób trzecich i ich mienia oraz w stosunku do innych uczestników Imprezy. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za szkody i straty powstałe u uczestników Imprezy. Uczestnicy biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność.

 § 6. Postanowienia końcowe


1. Prowadzenie akcji reklamowych i promocyjnych w czasie trwania imprezy wymaga zgody organizatora i musi być ściśle z nim ustalone.
2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych ( potocznie RODO).
Szczegóły określone w załączniku nr.2 do regulaminu.
3. Organizator ma prawo do upublicznienia Karty Drogowej uczestnika 
4. Uczestnik przesyłający zdjęcia, filmy lub link do zdjęć i filmów umieszczonych na innym portalu na e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub forum pasjonaci4x4 upoważnia organizatora do kopiowania i rozpowszechniania przesłanych zdjęć, filmów , linków.
5. Wszystkie uwagi i wątpliwości rozstrzyga Komandor Imprezy. 
6. Wszelkie decyzje na tematy nieuregulowane tym regulaminem, na temat wątpliwości przy punktacji, zaliczenia zadań specjalnych, etc. podejmuje Komandor Imprezy.

 

 
Załącznik nr 1 do Regulamin "Oświadczenie uczestnika"
 
(oświadczenie należy podpisać i przekazać organizatorowi)

Ja, niżej podpisany ......................................................kierowca załogi nr ......, zgadzam się na udział w imprezie "II Katarzynki 4x4 Świecie " organizowanej w dniu 10 Czerwca 2018 roku.
Jednocześnie oświadczam, że:

1.Zapoznam się z regulaminem imprezy, akceptuje go i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
2.Biorę odpowiedzialność za mojego pilota i innych pasażerów mojego pojazdu.
3.W związku z uczestnictwem w wyżej wymienionej imprezie, mając na uwadze niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia mojego oraz pasażerów kierowanego przeze mnie pojazdu, nie będę dochodził/a żadnych roszczeń z powyższych tytułów od organizatorów imprezy. Zobowiązanie w powyższym zakresie dotyczy moich ewentualnych spadkobierców.
4.Mając na uwadze niebezpieczeństwo uszkodzenia bądź utraty samochodu lub sprzętu będącego w moim posiadaniu, a wykorzystywanego przeze mnie lub przez pasażerów kierowanego przeze mnie pojazdu w trakcie imprezy, nie będę dochodził/a z tego tytułu żadnych roszczeń odszkodowawczych od organizatorów imprezy. Zobowiązanie w powyższym zakresie dotyczy moich ewentualnych spadkobierców.

Świecie dnia .......................
czytelny podpis uczestnika: imię i nazwisko......................

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu 

 

INFORMACJA o ochronie danych osobowych 

 

 

 

Zgodnie z obowiązującym dnia 25 maja 2018 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych ( potocznie RODO), informujemy:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest właściciel marki pasjonaci4x4.pl:

  PPHU AUTO-KRAM Piotr Wójcik 86-100 Świecie ul. Sybiraków 15A

  kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 2. Cele i podstawy przetwarzania danych.

 

 • zawarcii wykonanie umowy łączącej klienta z pasjonaci4x4.pl, ponieważ przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy ( art. 6 ust.1 lit.b RODO)

 • przesłanie i zarejestrowanie zgłoszenia (formularz zgłoszeniowy) dotyczącego uczestnicta Pani/Pana w zlotach samochodów terenowych

 • sporządzenia Karty Drogowej (KD)

 • utworzenia listy startowej uczestników zlotu

 • ogłoszenie i publikacja wyników

 • utworzenia fotorelacji

 • marketing bezpośredni usług i produktów

 • ustalenia dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową lub przetwarzaniem danych osobowych

 • udzielona zgoda

 • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na admnistratorze

 • konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak udzielenie odpowiedzi na Pani/Pana pisma

 

 1. Dane osobowe klienta będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania do momentu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikajacychy z przepisów prawa. 

 2. Prawa osób, których dane dotyczą: 

 

Zgodnie z RODO przysługujePani/Panuprawo do:

 

 • żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, 

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesieniadanych osobowych

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody (cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochronądanych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych klienta narusza RODO.

  W celu skorzystania z powyższych praw klient powinien skontaktować się z campingiem. Po otrzymaniu sprzeciwu camping przestanie przetwarzać dane klienta w celach co do których wyraził klient sprzeciw. 

 

 1. Źródło pochodzenia danych.

  Dane osobowe klienta niezbędne do realizacji usług takie jak nazwisko i imię,marki samochodu z numerem rejestracyjnym,otrzymane od klienta z chwilą wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Podanie danych osobowych przez Pania/Panajestdobrowolne, ale niezbędne do wpisania na listę uczestników zlotu i nadania numeru startowego oraz do wykonywania umowy kompleksowej. 

 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym wyżej zakresie, przez PPHU AUTO-KRAM Piotr Wójcik 86-100 Świecie ul. Sybiraków 15A w celu zarejestrowania, wzięcia udziału w zlocie samochodów terenowych oraz:

 

 • otrzymywaninewslettera z informacjami marketingowymi

 • przesyłania ofert marketingowych 

 

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres naszej firmy spod adresu, którego zgoda dotyczy. 

 

 

 

 

Strona w liczbach

Użytkowników:
1
Artykułów:
42
Zakładek:
9
Odsłon artykułów:
405832
BilerChildrenLeg og SpilAutobranchen